• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

MOKYTOJŲ TARYBA

     Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos bendruomenės nariai.

     Mokytojų taryba:

  • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planą, Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
  • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
  • svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;
  • priima sprendimus, kurie švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;
  • renka atstovus į Mokyklos tarybą.

 

 

 


PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.25 – 12.10
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


 

Copyright © 2021. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg