• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

MOKYKLOS TARYBA

     Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia Mokyklos mokinių, jų tėvų (rūpintojų), mokytojų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus,  atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

     Mokyklos tarybą sudaro 13 narių: 5 mokytojai, 3 mokiniai, 5 Mokykloje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

     Į Mokyklos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba.

     Visi Mokyklos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams.

     Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas uždaru balsavimu pirmame naujos kadencijos Mokyklos tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius.

     Mokyklos tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Mokyklos tarybos posėdžio nutarimu.

     Mokyklos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė Mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

     Neeiliniai Mokyklos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Mokyklos tarybos pirmininko, Mokyklos direktoriaus arba daugiau negu pusės Mokyklos tarybos narių iniciatyva.

     Į Mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, Mokyklos administracijos, kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.

     Mokyklos tarybos nariai metų pabaigoje už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams: tėvai – tėvų susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – Mokinių tarybos susirinkime.

     Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;
 • aptaria siūlymų dėl finansinių sąmatų sudarymo, aptaria didesnės vertės (virš 500 eurų) pirkinių tikslingumą, svarsto vadovėlių ir mokymo priemonių, perkamų iš mokymo lėšų, užsakymus;
 • kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
 • aptaria problemas vykdant prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius, Mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš Mokyklos klausimus;
 • inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
 • kiekvienais metais vertina Mokyklos direktoriaus metinės veiklos ataskaitas, teikia savo sprendimą Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui – savivaldybės merui;
 • dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymų Marijampolės savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Mokyklos sąskaitą, esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų pasiskirstymą ir panaudojimą.
 • Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


Tvarkaraščiai


 

Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg