• 1 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 2 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 3 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

MOKYTOJŲ TARYBA

     Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

     Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos direktorius, Mokyklos bendruomenės nariai.

     Pirmajame Mokytojų tarybos posėdyje dvejų metų kadencijai renkamas pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius.

     Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

     Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

     Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo kaitos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus ir jų gerinimo galimybes;
 • diskutuoja dėl Mokyklos metinio veiklos plano, aptaria ugdymo planą, Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo, Išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • svarsto skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus, pagalbos teikimą, analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo ir nelankymo priežastis;
 • sprendžia mokinių kėlimo į aukštesnę klasę klausimus, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • priima sprendimus, kurie Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;
 • teikia Mokyklos direktoriui, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo;
 • renka atstovus į Mokyklos tarybą.

PAMOKŲ LAIKAS

1.   8.30 –  9.15 
2.   9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.35 – 12.20
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05


Tvarkaraščiai


 

Copyright © 2024. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.


Facebook twitter digg